Nahoru
Větší velikost písma Normální velikost písma

menu

Práva a povinnosti pacientů

Práva pacienta

 1. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.
 2. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.
 3. Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.
 4. Právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele.
 5. Právo být seznámen s domácím = vnitřním řádem LDN HK
 6. Právo znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků.
 7. Právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny.
 8. Právo na přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, nebo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem.
 9. Právo přijímat návštěvy v LDN HK a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu domácím = vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů.
 10. Právo přijímat v LDN HK duchovní péči, která neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav.
 11. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se prostředky, které si sám zvolí (použije se rovněž, jde-li o tlumočení z cizího jazyka, s výjimkou slovenštiny).
 12. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodící pes nebo asistenční pes), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe, ale aby nebyla porušena práva ostatních pacientů.
 13. Pacient má právo být informován o zdravotním stavu a navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách.
 14. Pacient má právo, v rozsahu zákona, odmítnout léčbu, ale současně být informován o důsledcích svého rozhodnutí.
 15. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje o léčbě, vyšetření apod. Potřebné k tomu, aby mohl rozhodnout, zda s ním souhlasí. (Vyjma akutního ohrožení života).
 16. Pacient má možnost vzdát se podání informace o svém zdravotním, popřípadě může určit, které osobě má být informace podána.
 17. Pacient má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, pořizovat si její výpisy nebo kopie, a to v přítomnosti zaměstnance pověřeného LDN HK.
 18. Pacient může určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené.
 19. Pacient může vyslovit zákaz podávání informací o jeho zdravotním stavu kterékoliv osobě.
 20. Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit.
 21. Pacient může rovněž učinit dříve vyslovené přání, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných LDN HK.
 22. Pacient může podat stížnost proti postupu LDN HK při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.

Povinnosti pacienta

 1. Dodržovat navržený individuální léčebný, ošetřovatelský, rehabilitační postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas.
 2. Řídit se domácím = vnitřním řádem LDN HK.
 3. Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.
 4. Nepoužívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 5. Kouřit ve vnitřních prostorách LDN HK je zakázáno.